Aan de leden van de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

"Geachte heer/mevrouw,
 

Eerstdaags zal de Commissie van het Vlaams Parlement waarin u zetelt en die bevoegd is voor o.m. leefmilieu, natuur en landbouw zich buigen over het zgn. coëxistentiedecreet, dat de vrije keuze van boeren en consumenten tussen genetisch gewijzigde teelten en voeding enerzijds en GGO-vrije teelten en voeding anderzijds moet garanderen. Het voorliggende ontwerp van decreet vertoont echter ernstige hiaten waardoor het in zijn huidige vorm op middellange termijn GGO's aan alle boeren en consumenten zal opdringen.

De isolatie- en meldingsafstand zijn volstrekt ontoereikend om coëxistentie zonder vermenging mogelijk te maken, niet-GGO-telers die geconfronteerd worden met een besmetting van hun oogst door naburige GGO-teelten worden juridisch en financieel onvoldoende beschermd, en het afbakenen van GGO-vrije gebieden wordt onmogelijk gemaakt door bij voorbaat voor Vlaanderen onmogelijke normen op te leggen.

GGO-vrije biologische land- en tuinbouw zal eveneens onmogelijk worden.

Wallonië heeft in deze materie gekozen voor het voorzorgsbeginsel en de weg van het gezond verstand, en zich aangesloten bij het Europees Netwerk van GGO-vrije Regio’s.

Ik hoop dat u zich als Vlaamse Volksvertegenwoordiger bewust bent van uw verantwoordelijkheid. Er is geen noemenswaardig consumentenverzet om de eenvoudige reden dat rond deze regelgeving geen structurele open communicatie of debatten werden gevoerd. Toch ben ik ervan overtuigd dat wanneer alle consumenten op de hoogte zouden zijn van de reële consequenties van dit decreet, zij massaal zouden protesteren.
 
De coëxistentiewetgeving heeft ondermeer als doel het behoud en de bescherming van GGO-vrije voeding te garanderen.  Dat is echter met dit wetsvoorstel onmogelijk !

Ik reken vanzelfsprekend op uw oprechte bekommernis omtrent:
         de toekomst van de gewaarborgde keuzevrijheid van producenten en consumenten om al dan niet GGO’s te telen of te eten,
         de invoering van een rechtvaardige verantwoordelijkheidsregeling die de rechten van GGO-vrije producenten en consumenten eerbiedigt.

Ik ben ervan overtuigd dat dit met de voorliggende ontwerp-coëxistieregeling niet het geval zal zijn.


Ik reken erop dat u rekening zal houden met mijn bekommernissen in het debat en de voorbereiding van de coëxistentie-regeling.Hoogachtend,

Toekomstige Bio boeren"

1 opmerking:

Anoniem zei

veel geleerd