Annemie en Sven adopteren een varken!

Annemie Peeters en Sven Pichal adopteren een varken! Het varken van Annemie zal opgroeien in een bio-boerderij in Geel. Svens varken gaat groot worden in een industriële boerderij in hetzelfde Geel.

De levensloop van beide varkens zal de komende maanden nauwgezet gevolg worden in 'Peeters & Pichal', met alle ups and downs, totdat beide varkens uiteindelijk op het bord van de consument verschijnen.

Iedereen dus luisteren naar Radio1!!

Europa stemt Amerikaanse chloorkippen weg

Een overgrote meerderheid van EU-lidstaten gaat vandaag tegen een voorstel stemmen om de behandeling van geslachte kippen met een chlooroplossing toe te laten. Dat meldt De Tijd. Dat betekent dat er voorlopig geen einde komt aan het tien jaar oude invoerverbod voor Amerikaanse kippen. In de VS is een chloorbehandeling de norm. De EU kiest daarentegen voor strenge hygiënenormen doorheen het hele productieproces.

De VS, waar de chloorbehandeling het belangrijste wapen is tegen salmonella, eisen van Europa dat het bestaande verbod op chloorkippen vernietigd wordt. De Amerikanen voelen zich gesterkt door het feit dat een importban om gezondheidsredenen volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie gebaseerd moet zijn op wetenschappelijke bewijzen. Over chloorkippen luidt het wetenschappelijk advies dat die niet schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.

Daarom lanceerde de Europese Commissie op initiatief van de Duitse eurocommissaris van Industrie Günter Verheugen het voorstel om chloorkippen voortaan toe te laten, maar een meerderheid van de EU-lidstaten en europarlementsleden houdt het been stijf. Economisch is het dossier niet van immens belang, maar het is wel een belangrijk politiek signaal omdat Europa en de VS ook nog altijd een robbertje uitvechten over ggo's en hormonenvlees.

Aan de leden van de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

"Geachte heer/mevrouw,
 

Eerstdaags zal de Commissie van het Vlaams Parlement waarin u zetelt en die bevoegd is voor o.m. leefmilieu, natuur en landbouw zich buigen over het zgn. coëxistentiedecreet, dat de vrije keuze van boeren en consumenten tussen genetisch gewijzigde teelten en voeding enerzijds en GGO-vrije teelten en voeding anderzijds moet garanderen. Het voorliggende ontwerp van decreet vertoont echter ernstige hiaten waardoor het in zijn huidige vorm op middellange termijn GGO's aan alle boeren en consumenten zal opdringen.

De isolatie- en meldingsafstand zijn volstrekt ontoereikend om coëxistentie zonder vermenging mogelijk te maken, niet-GGO-telers die geconfronteerd worden met een besmetting van hun oogst door naburige GGO-teelten worden juridisch en financieel onvoldoende beschermd, en het afbakenen van GGO-vrije gebieden wordt onmogelijk gemaakt door bij voorbaat voor Vlaanderen onmogelijke normen op te leggen.

GGO-vrije biologische land- en tuinbouw zal eveneens onmogelijk worden.

Wallonië heeft in deze materie gekozen voor het voorzorgsbeginsel en de weg van het gezond verstand, en zich aangesloten bij het Europees Netwerk van GGO-vrije Regio’s.

Ik hoop dat u zich als Vlaamse Volksvertegenwoordiger bewust bent van uw verantwoordelijkheid. Er is geen noemenswaardig consumentenverzet om de eenvoudige reden dat rond deze regelgeving geen structurele open communicatie of debatten werden gevoerd. Toch ben ik ervan overtuigd dat wanneer alle consumenten op de hoogte zouden zijn van de reële consequenties van dit decreet, zij massaal zouden protesteren.
 
De coëxistentiewetgeving heeft ondermeer als doel het behoud en de bescherming van GGO-vrije voeding te garanderen.  Dat is echter met dit wetsvoorstel onmogelijk !

Ik reken vanzelfsprekend op uw oprechte bekommernis omtrent:
         de toekomst van de gewaarborgde keuzevrijheid van producenten en consumenten om al dan niet GGO’s te telen of te eten,
         de invoering van een rechtvaardige verantwoordelijkheidsregeling die de rechten van GGO-vrije producenten en consumenten eerbiedigt.

Ik ben ervan overtuigd dat dit met de voorliggende ontwerp-coëxistieregeling niet het geval zal zijn.


Ik reken erop dat u rekening zal houden met mijn bekommernissen in het debat en de voorbereiding van de coëxistentie-regeling.Hoogachtend,

Toekomstige Bio boeren"